Petrokemija inspekcijske službe

Inspekcijska analiza i kvantitativna kontrola ugljena i koksa

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nudi cjelokupnu analizu ugljena i koksa tvrtkama koje se bave ugljenom, elektranama, uvoznicima, distributorima i potrošačima koji žele pouzdanu i neovisnu informaciju i kvaliteti krutih goriva dobivenu od akreditiranog laboratorija. Nalazi mogu biti temeljem financijskih pregovora. Naša široka mreža na istočnoj granici jamči potpunu potporu za inspekcijski nadzor uvezenih krutih goriva iz zemalja poput Rusije, Ukrajine i Kazahstana. Za države koje moraju primjenjivati Shemu o trgovanju emisijama EU pripremili smo praćenje količina emitiranog CO2.

Naša ponuda:

 • inspekcija, kontrola kvantitete, nadzor ukrcaja i iskrcaja
 • nadzor vaganja
 • uzorkovanje sa zaliha, vagona, spremnika
 • analiza sita, laboratorijska analiza
 • inspekcija čistoće vagona, zaliha i spremnika za prijevoz
 • određivanje količine tereta pomoću gaza broda
 • lasersko mjerenje zaliha
 • rutinske i finalne analize provedene u našim laboratorijima u Gdyniji i Katowicama, kontrola kvalitete
 • arbitrarna i komparativna analiza
 • određivanje emisije CO2 prema Shemi o trgovanju emisijama EU
 • mjerenje razine vlage biomase na licu mjesta

 

Usluge analize šljake i letećeg pepela ugljena i koksa (otpad nastao izgaranjem)

 • mjerenje vlažnosti
 • sadržaj pepela
 • količina hlapive tvari
 • udio sumpora, ugljika, vodika i dušika
 • kalorijska vrijednost
 • temperatura fuzije pepela
 • elementarni sastav ugljena i pepela
 • sadržaj klora, fosfora i drugih elemenata
 • Audibert-ARNU dilatometar, Giesler
 • RI broj

 

Otpad nastao izgaranjem (šljaka i leteći pepeo)

 • vlaga
 • pepeo
 • ugljik

 

Emisija CO2

 • razina CO2
 • oksidacija

 

Akreditirani laboratorij J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. s više od 50 godina iskustva u analizama goriva (bivši središnji kemijski laboratorij Polcargo) izdaje nalaze ispitivanja koji su temelj za financijske pregovore, te pružaju pouzdane informacije o kvaliteti krutih goriva. Naši vrhunski opremljeni laboratoriji nalaze se u Gdyniji i Katowicama.

 

Inspekcijski nadzor utovara i istovara

Kontinuirana prisutnost inspektora J.S. Hamiltona u lukama, na terminalima i graničnim prijelazima smanjuje financijske gubitke naših klijenata prilikom pretovara, te osigurava nadzor kvalitete tereta.
Nadalje, naša razgranata mreža nudi potpunu uslugu inspekcijskih aktivnosti u području industrijskih postrojenja bilo gdje u zemlji.