Petrokemija inspekcijske službe

Analiza UNP i prirodnog plina

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nudi širok spektar nezavisnih inspekcija i akreditiranih analiza ukapljenog naftnog plina i drugih srodnih proizvoda. Naša je ponuda usmjerena na naftne kompanije, uvoznike, operativu na terminalima, punionice UNP, veleprodajne distributere, benzinske crpke i vladine agencije zainteresirane za dobivanje nezavisnih informacija o kvaliteti UNP iz akreditiranog laboratorija.

Uzorke prikupljaju ovlašteni inspektori koji su dostupni 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jedina je tvrtka u Poljskoj koja ima četiri umrežena laboratorija u Gdyniji, Katowicama, Małaszewiczama and Sokółki. Rezultate možemo predočiti klijentu već 12 sati nakon provedenog uzorkovanja bilo gdje u Poljskoj.

 

Ponuda J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. kontrole UNP uključuje:

 

 • uzorkovanje cisterni, brodskih spremnika i dr. sukladno standardu PN-EN ISO 4257:2004
 • uzorkovanje benzinskih crpki sukladno ZN/MG/CN-18:2007
 • rutinske i konačne analize UNP provedene u laboratorijima u Gdyniji, Katowicama, Małaszewiczama and Sokółki
 • obuka i savjetovanje u kompoziciji motornih goriva
 • sveobuhvatno praćenje kvalitete prema FQMS sustavu
 • usluge podugovaranja laboratorijskih usluga
 • kvantitativni račun

 

Analiza UNP sukladno PN-EN 589 i testiranje propan-butana sukladno PN-96008:1998

 

 • ugljikovodici C1 – C8 (uključujući propan i butan)
 • ukupan sadržaj diena (uključujući 1.3 butadien)
 • minimalan tlak pare 150 kPa pri temperaturi
 • tlak pare pri 40°C
 • oktanski broj
 • gustoća pri 15°C
 • test korozije bakrenim trakama
 • ukupan sadržaj sumpora
 • udio vode
 • rezidue kod isparavanja
 • udio mineralnih ulja
 • miris
 • hidrogen sulfid
 • amonijak
 • pritisak pare pri -15°C, 40°C, 70°C
 • kalorijska vrijednost

 

Analiza propilena provodi se prema standardima ASTM D-5273:2002:

 

 • ukupan sadržaj klora
 • ukupan sadržaj sumpora
 • sastav ugljikovodika
 • sadržaj benzena
 • sadržaj CO, CO2
 • sadržaj H2S, NH3
 • sadržaj metanola
 • ugljikovodici acetilenskog tipa

 

Kvalitativna i kvantitativna analiza UNP i drugih tekućih lakih ugljikovodika:

 

 • sadržaj N2, O2, CO2
 • ugljikovodici C1 – C8
 • sadržaj THT
 • brutto i netto kalorijska vrijednost
 • gustoća
 • Wobbe indeks

 

Dodatne analize UNP, propana i butana:

 

 • metanol, acetonitril, aceton, propan-1-ol, propan-2-ol
 • živa
 • voda u tragovima – Karl Fischer metoda
 • inhibitor korozije
 • amonijak, hidrogen fluorid, klorovodik
 • H2S, COS, CS2, merkaptani, sulfidna plinska kromatografija za sulfide
 • R-broj
 • O-broj
 • Test isparavanja
 • doktor test
 • analiza kontaminacije komunalnih i tehnoloških postrojenja